Městys Frymburk
MěstysFrymburk

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městys Frymburk

Městys Frymburk vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Náměstí 78
382 79 Frymburk
Telefon: 380 735 040
E-mail: podatelna@frymburk.info
WWW: frymburk.info.argo.gcm.cloud/
ID Datové schránky: wnkbeg2
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí 78
  382 79 Frymburk
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí 78
  382 79 Frymburk
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí8:00 – 11:3012:00 – 17:00
  úterýpo telefonické domluvě
  středa8:00 – 11:3012:00 – 17:00
  čtvrtekpo telefonické domluvě
  pátek8:30 – 11:30
 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: wnkbeg2
Poplatky, faktury a ostatní platby: 1822241/0100 (Komerční banka, a.s.)
00245861
DIČ: CZ00245861

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají:

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Úřad městyse Frymburk
  Náměstí 78
  382 79 Frymburk
 • e-mailem: podatelna@frymburk.info
 • elektronickým podáním: podatelna@frymburk.info
 • datová schránka: wnkbeg2
 • telefonicky na tel. čísle: 380 735 114

Úřední hodiny

pondělí 7:30-11:30   12:00-17:00
úterý po telefonické domluvě
středa 7:30-11:30   12:00-17:00
čtvrtek po telefonické domluvě
pátek 7:30-11:30   

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

 

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů
   

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá.

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce).

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

  • Ústava České republiky
  • Evropská charta místní samosprávy
  • Listina základních práv a svobod (úst. zákon č. 23/1991 Sb. a 2/1993 Sb.)
  • Zákon o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon o krajích (krajské zřízení)
  • Zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
  • Zákon o správním řízení (správní řád)
  • Občanský zákoník
  • Zákoník práce
  • Zákon o rodině
  • Zákon o správě daní a poplatků
  • Zákon o účetnictví
  • Zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  • Zákon o přestupcích
  • Zákon o místních poplatcích
  • Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky ČR a obcí v ČR
  • Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zák.
  • Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR
  • Zákon o archivnictví
  • Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Zákon o silniční dopravě
  • Zákon o pozemních komunikacích
  • Zákon o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon o sdružování občanů
  • Zákon o právu shromažďovacím
  • Zákon o místním referendu
  • Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
  • Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce čl. zastupitelstev
  • Vyhláška o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
  • Zákon o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon o státní správě a samosprávě ve školství
  • Zákon o pamětních knihách obecních
  • Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Zákon o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  • Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
  • Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
  • Vyhláška o hracích přístrojích
  • Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
  • Zákon o vodách (vodní zákon)
  • Zákon kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vtahy
  • Zákon o ochraně příroda a krajiny
  • Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
  • Zákon o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
  • Zákon o odpadech
  • Zákon o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)
  • Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích
 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Městys Frymburk vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Organizace je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady.

  Sazebník úhrad 2024 

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Městys Frymburk poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Výroční zpráva komplet 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 15,22 MB

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,2 kB

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva 2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,62 kB

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 435,45 kB

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva 2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 420,69 kB

Rok 2024

Poskytnutí informace - UMF-3082/2024 ze 20. 6. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-3082/2024-PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-3078/2024 ze dne 20. 6. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-3078/2024-PŘÍLOHA 7 

Poskytnutí informace - UMF-2894/2024 ze dne 11. 6. 2024 

Poskytnutí informace - UMF-2836/2024 ze dne 7. 6. 2024 
Poskytnutí informace - UMF- 2836/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-2784/2024 ze dne 5. 6. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2784/2024-PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 ze 15. 5. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 12 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 13 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 14 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 15 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 16 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 17 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 18 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 19 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 20 
Poskytnutí informace - UMF-2561/2024 - PŘÍLOHA 21 

Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 ze dne 14. 5. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 12 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 13 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 14 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 16 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 17 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 18 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 19 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 20 
Poskytnutí informace - UMF-2541/2024 - PŘÍLOHA 21 

Poskytnutí informace - UMF-2509/2024 ze dne 13. 5. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2509/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-2456/2024 ze dne 7. 5. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2456/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-2456/2024 - PŘÍLOHA 2 

Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 ze dne 24. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 12 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 13 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 14 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 15 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 16 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 17 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 18 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 19 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 20 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 21 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 22 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 23 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 24 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 25 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 26 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 27 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 28 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 29 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 30 
Poskytnutí informace - UMF-2310/2024 - PŘÍLOHA 31 

Poskytnutí informace - UMF-2126/2024 ze 16. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2126/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 ze dne 10. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2026 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 12 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 13 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 14 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 15 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 16 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 17 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 18 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 19 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 20 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 21 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 22 
Poskytnutí informace - UMF-2041/2024 - PŘÍLOHA 23 

Poskytnutí informace - UMF-2012/2024 ze dne 9. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2012/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-2011/2024 ze dne 9. 4. 2024 
Přílohy k informaci UMF-2011/2024 jsou zveřejněny na http://www.frymburk.info/radnice/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva/

Poskytnutí informace - UMF-2001/2024 ze dne 9. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-2001/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-1881/2024 ze dne 3. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1881/2024 - PŔÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1881/2024 - PŔÍLOHA 2 

Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 ze dne 2. 4. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŔÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŔÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-1873/2024 - PŘÍLOHA 10 

Poskytnutí informace - UMF-1756/2024 ze dne 26. 3. 2024 
Přílohy k informaci UMF-1756/2024 jsou na webových stránkách městyse:
radnice/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva/

Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 ze 22. 3. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 12 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 13 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 14 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 15 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 16 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 17 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 18 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 19 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 20 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 21 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 22 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 23 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 24 
Poskytnutí informace - UMF-1719/2024 - PŘÍLOHA 25 

Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 ze 20. 3. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-1634/2024 - PŘÍLOHA 12 

Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 ze 19. 3. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024-PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 11 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 12 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 13 
Poskytnutí informace - UMF-1633/2024 - PŘÍLOHA 14 

Poskytnutí informace - UMF-1631/2024 ze dne 19. 3. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1631/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1631/2024 - PŘÍLOHA 2 

Poskytnutí informace - UMF-1328/2024 ze dne 27. 2. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1328/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-1328/2024 ze 27. 2. 2024 

Poskytnutí informace - UMF-1300/2024 ze 27. 2. 2024 
Přílohy k informaci č. j.: UMF-1300/2024 jsou na webových stránkách městyse:
http://www.frymburk.info/radnice/zapisy-ze-zasedani-zastupitelstva/

Poskytnutí informace - UMF-1291/2024 ze dne 27. 2. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-1291/2024 - PŘÍLOHA 1
Poskytnutí informace - UMF-1291/2024 - PŘÍLOHA 2  

Poskytnutí informace - UMF-0527/2024 ze 25. 1. 2024 

Poskytnutí informace - UMF-0432/2024 ze dne 23. 1. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-0432/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-0432/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-0432/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-0432/2024 - PŘÍLOHA 4 

Poskytnutí informace - UMF-0273/2024 ze 16. 1. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-0273/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-0216/2024 ze 11. 1. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-0216/2024 - PŘÍLOHA 1 

Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 ze 3. 1. 2024 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2024 - PŘÍLOHA 6 

Rok 2023

Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 ze 22. 12. 2023 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-3543/2023 - PŘÍLOHA 8 

Poskytnutí informace - UMF-3507/2023 ze 20. 12. 2023 
Poskytnutí informace - UMF-3507/2023 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-3507/2023 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-3507/2023 - PŘÍLOHA 3 

Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 ze 20. 12. 2023 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-3502/2023 - PŘÍLOHA 7 

Poskytnutí informace - UMF-3415/2023 ze dne 12. 12. 2023 

Poskytnutí informace - UMF-3373/2023 ze 7. 12. 2023 

Poskytnutí informace - UMF-3351/2023 ze dne 6. 12. 2023 

Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 ze dne 6. 12. 2023
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 2 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 3 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023-PŘÍLOHA 4 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 5 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 6 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 7 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 8 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 9 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 10 
Poskytnutí informace - UMF-3348/2023 - PŘÍLOHA 11 

Poskytnutí informace - UMF-3338/2023 ze dne 5. 12. 2023 
Poskytnutí informace - UMF-3338/2023 - PŘÍLOHA 1 
Poskytnutí informace - UMF-3338/2023 - PŘÍLOHA 2 

Poskytnutí informace - UMF-3058/2023 ze dne 10. 11. 2023 (274.79 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-3058/2023 - PŔÍLOHA 1 (147.52 kB)

Poskytnutí informace - UMF-2677/2023 ze dne 16. 10. 2023 (203.28 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2677/2023 - PŘÍLOHA 1 (431.93 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 ze dne 22. 9. 2023 (190.79 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 1 (252.39 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 2 (1.33 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 3 (1.18 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 4 (436.17 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 5 (449.32 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 6 (924.7 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 7 (309.36 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 8 (357.28 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 9 (258.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 10 (59.3 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA11 (104.51 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 12 (706.43 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 13 (44.33 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 14 (43.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 15 (135.27 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 16 (43.5 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 17 (27.99 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 18 (39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 19 (39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 20 (918.27 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 21 (3.15 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 22 (3.67 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 23 (2.75 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 24 (617 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 25 (2.06 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 26 (1.35 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 27 (1.04 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 28 (946.95 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 29 (1.48 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 30 (57.43 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 31 (301.9 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 32 (294.51 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 33 (314.73 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 34 (344.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 35 (263.8 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 36 (3.06 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 37 (12.07 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 38 (1.65 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 39 (2.11 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 40 (1.05 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 41 (2.03 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 42 (1.05 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 43 (2.03 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 44 (2.2 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 45 (2.68 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 46 (691.48 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 47 (1.87 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 48 (1.46 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 49 (2.59 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 50 (1.18 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 51 (451.39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 52 (927.06 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2477/2023 - PŘÍLOHA 53 (439.18 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-2330/2023 ze dne 13. 9. 2023 (186.31 kB)

Poskytnutí informace - UMF-1877/2023 ze dne 9. 8. 2023 (203.02 kB)

Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 ze 20. 7. 2023 (271.66 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 1 (252.39 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 2 (1.33 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 3 (1.18 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 4 (436.17 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 5 (449.32 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 6 (924.7 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 7 (309.36 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 8 (357.28 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 9 (258.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 10 (706.43 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 11 (44.33 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 12 (43.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 13 (653.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 14 (494.86 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 15 (374.87 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 16 (411.17 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 17 (411.17 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 18 (276.41 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 19 (301.9 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1645/2023 - PŘÍLOHA 20 (294.51 kB)

Poskytnutí informace - UMF-1529/2023 ze dne 4. 7. 2023 (190.34 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 ze 27. 6. 2023 (247.13 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 1 (588.67 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 2 (596.08 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 3 (1.34 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 4 (746.44 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 5 (646.81 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 6 (507.92 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 7 (656.26 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 8 (634.4 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 9 (804.44 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 10 (947.01 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 11 (771.33 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 12 (896.92 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 13 (673.3 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 14 (649.62 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 15 (1.02 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 16 (423.25 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 17 (652.93 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 18 (739.7 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1480/2023 - PŘÍLOHA 19 (551.26 kB)

Poskytnutí informace - UMF-1411/2023 ze dne 14. 6. 2023 (193.61 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-1410/2023 ze 14. 6. 2023 (191.71 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 ze dne 2. 6. 2023 (245.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 1 (403.6 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 2 (137.18 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 3 (342.24 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 4 (133.23 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 5 (5.23 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 6 (352.1 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 7 (302.73 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 8 (240.65 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 9 (312.99 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 10 (254.95 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 11 (806.59 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 12 (254.84 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 13 (121.1 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 14 (396.77 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 14 (396.67 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 15 (396.67 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 16 (118.44 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1332/2023 - PŘÍLOHA 17 (1.27 MB)

Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 ze 22. 5. 2023 (203.23 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 1 (298.97 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 2 (7.43 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 3 (7.38 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 4 (5.55 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 5 (344.02 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 6 (418.22 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 7 (1013.82 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 8 (221.8 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 9 (309.18 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 10 (298.82 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 11 (559.05 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 12 (277.78 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 13 (182.11 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1240/2023 - PŘÍLOHA 14 (6.99 MB)

Poskytnutí informace - UMF-1152/2023 ze dne 9. 5. 2023 (191.9 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-1333/2023 ze dne 2. 6. 2023 (187.59 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1333/2023 - PŘÍLOHA 1 (732.41 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1333/2023 - PŘÍLOHA 2 (491.65 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1333/2023 - PŘÍLOHA 3 (4.34 MB)
Poskytnutí informace - UMF-1333/2023 - PŘÍLOHA 4 (7 MB)

Poskytnutí informace - UMF-1124/2023 ze dne 3. 5. 2023 (191.12 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1124/2023 - PŘÍLOHA 1 (67.35 kB)
Poskytnutí informace - UMF-1124/2023 - PŘÍLOHA 2 (185.23 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0938/2023 ze dne 11. 4. 2023 (508.79 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0830/2023 ze dne 29. 3. 2023 (190.02 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 1 (4.04 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 2 (112.68 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 3 (256.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 4 (96.65 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 5 (123.27 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 6 (104.28 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 7 (142.43 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 8 (464.74 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 9 (442.24 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 10 (435.14 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 11 (60.42 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 12 (26.04 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 13 (10.2 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 14 (19.17 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 15 (4.04 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 16 (19.04 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 17 (16.9 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 18 (1013.81 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 19 (418.76 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 20 (2.82 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 21 (3.64 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 22(1.47 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 23 (18.23 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 24 (1.05 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 25 (165.98 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 26 (500.36 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 27 (3.54 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 28 (4.62 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 29 (5.37 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 30 (996.45 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 31 (3.82 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 32 (4.06 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 33 (4.34 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 34 (2.4 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 35 (5.47 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 36 (5.74 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 37 (3.14 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 38 (3.82 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 39 (817.25 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 40 (1.33 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 41 (677.32 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 42 (884.71 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 43 (932.86 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 44 (550.23 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 45 (1.48 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 46 (6.07 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 47 (3.54 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 48 (182.17 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 49 (258.21 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 50 (370.31 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 51 (250.96 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 52 (172.22 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 53 (79.74 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 54 (80.99 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 55 (225.68 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0830/2023-PŘÍLOHA 56 (1.72 MB)

Poskytnutí informace - UMF-0734/2023 ze dne 17. 3. 2023 (183.08 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-0710/2023 ze dne 16. 3. 2023 (185.7 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0710/2023 - PŘÍLOHA 1 (7.34 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0710/2023 - PŘÍLOHA 2 (7.33 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0710/2023 - PŘÍLOHA 3 (6.94 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0710/2023 - PŘÍLOHA 4 (1.68 MB)

Poskytnutí informace - UMF-635/2023 ze dne 6. 3. 2023 (210.12 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0635/2023 - PŘÍLOHA 1 (260.07 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0635/2023 - PŘÍLOHA 2 (114.42 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0635/2023 - PŘÍLOHA 3 (64.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0635/2023 - PŘÍLOHA 4 (36.48 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0635/2023 - PŘÍLOHA 5 (114.87 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0635/2023 - PŘÍLOHA 6 (72.76 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 7 (254.33 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 8 (327.81 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 9 (15.91 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 10 (15.91 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 11 (16.16 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 12 (15.34 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 13 (15.42 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 14 (1.74 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 15 (148.07 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 16 (58.95 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 17 (252.75 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 18 (213.87 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 19 (148.07 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 20 (470.71 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 21 (33.61 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 22 (500.45 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 23 (1.9 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 24 (1.16 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 25 (1.75 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 26 (876.72 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 27 (616.13 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 28 (167.99 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 29 (289.19 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0653/2023 - PŘÍLOHA 30 (713.35 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 ze dne 2. 2. 2023 (184.59 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 1 (141.09 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 2 (126.88 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 3 (108.69 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 4 (136.95 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 5 (136.87 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 6 (162.62 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 7 (136.66 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 8 (122.78 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 9 (157.34 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 10 (154.71 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 11 (132.62 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 12 (117.14 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 13 (116.13 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 14 (108.69 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 15 (250.82 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 16 (140.28 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 17 (120.04 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 18 (122.23 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 19 (93.09 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 20 (149.54 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 21 (186.33 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 22 (155.7 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 23 (169.38 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 24 (162.19 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 25 (146.63 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0385/2023 - PŘÍLOHA 26 (282.57 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0315/2023 ze dne 26. 1. 2023 (487.41 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0315/2023 - PŘÍLOHA (1.27 MB)

Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 ze dne 18. 1. 2023 (190.43 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 1 (431.29 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 2 (18.21 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 3 (7.13 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 4 (5.74 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 5 (10.34 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 6 (2.45 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 7 (6.98 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 8 (9.3 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 9 (3.97 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 10 (8.52 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 11 (9.32 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 12 (416.41 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 13 (510.21 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 14 (197.27 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 15 (12.41 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 16 (11.92 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 17 (334.26 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 18 (215.29 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 19 (342.08 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 20 (1.61 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 21 (1.58 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 22 (1.5 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 23 (4.47 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 24 (100.39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 25 (256.55 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 26 (63.83 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 27 (118.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 28 (324.27 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 29 (324.27 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 30 (138.9 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 31 (87.35 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 32 (15.95 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 33 (1.99 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 34 (1.23 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 35 (10.17 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 36 (8.45 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 37 (376.37 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 38 (1.98 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 39 (1.71 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 40 (12.21 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 41 (9.22 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 42 (8.08 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 43 (756.01 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0213/2023 - PŘÍLOHA 44 (735.26 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-0158/2023 ze dne 13. 1. 2023 (191.99 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0158/2023 - PŘÍLOHA 1 (2.18 MB)

Poskytnutí informace - UMF-0128/2023 ze dne 11. 1. 2023 (190.67 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0045/2023 ze dne 5. 1. 2023 (184.75 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 ze dne 3. 1. 2023 (203.25 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 1 (482.39 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 2 (84.44 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 3 (190.68 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 4 (243.1 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 5 (74.83 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 6 (194.99 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 7 (294.4 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 8 (2.8 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 9 (520.76 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0019/2023 - PŘÍLOHA 10 (284.67 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 11 (217.73 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 12 (185.93 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0019/2023 - PŘÍLOHA 13 (279.29 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 14 (171.59 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 15 (333 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 16 (562.13 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 17 (143.42 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 18 (211.54 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 19 (186.85 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 20 (275.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 21 (401.53 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 22 (139.38 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0019/2023 - PŘÍLOHA 23 (371.54 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 24 (490.71 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 25 (144.68 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 26 (920.31 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 27 (584.53 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 28 (1.71 MB)
Poskytnutí informace - UMF 0019/2023 - PŘÍLOHA 29 (779.92 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 30 (280.46 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 31 (2.01 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 32 (201.65 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0019/2023 - PŘÍLOHA 33 (305.15 kB) 
Poskytnutí informace - UMF 0019/2023 - PŘÍLOHA 34 (302.71 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 ze dne 2. 1. 2023 (208.2 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 1 (65.81 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 2 (251.78 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 3 (251.78 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 4 (3.2 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 5 (1.32 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 6 (2.67 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 7 (219.4 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 8 (83.22 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 9 (67.17 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0001/2023 - PŘÍLOHA 10 (77.49 kB)
 

Rok 2022

Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 ze dne 28. 12. 2022 (456.28 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 1 (35 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 2 (2.71 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 3 (221.5 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 4 (1.02 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 5 (1.01 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 6 (1.09 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 7 (1.38 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 8 (1.44 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 9 (461.23 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 10 (3.77 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 11 (2.7 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 12 (397.42 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 13 (228.01 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 14 (163.6 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 15 (117.93 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 15 (100.56 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 16 (286.64 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 17 (140.3 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 18 (80.61 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 19 (84.72 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 20 (101.58 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 21 (156.86 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 22 (97.56 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 22 (3.56 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 23 (3.32 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 24 (2.36 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 24 (8.61 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 25 (8.97 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 25 (2.23 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 26 (6.87 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 27 (929.51 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 28 (25.5 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 29 (962.13 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 30 (313.26 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 31 (2.33 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 32 (772.53 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 33 (72.94 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 34 (1.07 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 35 (1.26 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 35 (589.73 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 36 (650.62 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 37 (137.46 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 38 (379.15 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 39 (506.6 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 40 (221.48 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 41 (205.05 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 42 (5.37 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 43 (1.37 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 44 (338.35 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 45 (779.23 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 46 (1.63 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 47 (850.34 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 48 (217.34 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 49 (133.69 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 50 (161.79 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 51 (280.26 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 52 (307.67 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 53 (536.82 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 55 (1.71 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 56 (255.39 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 57 (300.77 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 58 (255.44 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 59 (304.39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 60 (1.77 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 61 (255.4 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 62 (138.78 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 63 (881.34 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 64 (220 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 65 (1.69 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 66 (323.17 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 67 (3.05 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 68 (592.58 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 69 (1.16 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 70 (1.99 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 71 (1.99 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 72 (3.05 MB)
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 73 (347.31 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2766/2022 - PŘÍLOHA 74 (560.15 kB)
 

Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 ze dne 28. 12. 2022 (183.88 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 1 (444.88 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 2 (196.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 3 (115.47 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 4 (109.74 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 5 (171 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 6 (272.03 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 7 (466.14 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 8 (572.13 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 9 (573.81 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 10 (675.49 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 11 (50.65 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 12 (100.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 13 (101.73 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 14 (50.9 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 15 (101.43 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 16 (90.7 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 17 (89.72 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 18 (102.34 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 19 (90.11 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 20 (89.72 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 21 (100.58 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 22 (92.82 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 23 (102.34 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 24 (90.11 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 25 (101.32 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 26 (62.96 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 27 (62.38 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 28 (93.17 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 29 (91.84 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 30 (52.27 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 31 (47.7 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 32 (47.01 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 33 (57.75 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 34 (56.87 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 35 (57.92 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 36 (55.99 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 37 (56.33 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 38 (56.88 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 39 (61.01 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 40 (62.86 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 41 (61.01 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 42 (62.86 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 43 (119.57 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 44 (76.96 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 45 (37.12 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 46 (54.64 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 47 (61.12 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 48 (42.37 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 49 (119.57 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 50 (214.54 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 51 (139.93 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 52 (132.25 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 53 (414.39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 54 (534.82 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 55 (1.27 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 56 (801.34 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 57 (2.46 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 58 (1.08 MB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 59 (200.25 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 60 (363.32 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2764/2022 - PŘÍLOHA 61 (446.96 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-2654/2022 ze dne 14. 12. 2022 (195.7 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-2593/2022 ze dne 6. 12. 2022 (256.77 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2593/2022 - PŘÍLOHA 1 (201.69 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2593/2022 - PŘÍLOHA 2 (244.3 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-2494/2022 ze dne 22. 11. 2022 (181.66 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2494/2022 - PŘÍLOHA 1 (411.57 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2494/2022 - PŘÍLOHA 2 (179.56 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2494/2022 - PŘÍLOHA 3 (179.35 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2494/2022 - PŘÍLOHA 4 (181.54 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2494/2022 - PŘÍLOHA 5 (171.87 kB)

Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 ze dne 9. 5. 2022 (182.17 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 1 (86.43 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 2 (142.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 3 (337.06 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 4 (188.15 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 5 (418.84 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 6 (378.35 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 7 (211.34 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 8 (419.29 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 9 (305.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 10 (815.82 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 11 (29.5 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 12 (336.27 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 13 (296.29 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 14 (200.13 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 15 (191.67 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 16 (202.12 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 17 (194.46 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 18 (293.84 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 19 (109.41 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 20 (247.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 21 (23.77 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 22 (137.24 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 24 (557.32 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 25 (2.5 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 26 (2.31 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 27 (98.88 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 28 (448.46 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 29 (24.34 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 30 (29.2 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 31 (2.09 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 32 (234.95 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 32 (348.17 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 33 (283.02 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 34 (283.02 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 35 (305.03 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 36 (224.76 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 37 (272.49 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 38 (510.93 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 39 (288.44 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 40 (629.91 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 41 (621.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 42 (117.39 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 43 (51.95 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 44 (1.18 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 45 (2.04 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 46 (627.33 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0998/2022 - PŘÍLOHA 47 (403.63 kB)


Poskytnutí informace - UMF-0992/2022 ze dne 9. 5. 2022 (183.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 1 (628.77 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 2 (448.1 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 3 (471.36 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 4 (570.18 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 5 (568.87 kB) 
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 6 (85.95 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 7 (392.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 8 (500.04 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 9 (386.85 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 10 (874.12 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 11 (2.51 MB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 12 (2.52 MB) 
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 13 (409.67 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 14 (327.5 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 15 (327.5 kB) 
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 16 (396.42 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 17 (608.16 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 18 (602.48 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 19 (397.52 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 20 (398.31 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 21 (147.51 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 22 (315.63 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 23 (104.6 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 24 (92.46 kB)
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 25 (89.77 kB) 
Poskytnutí informace - UMF 0992/2022 - PŘÍLOHA 26 (4.11 MB)

Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 ze dne 7. 12. 2022 (183.19 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 1 (426.64 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 2 (147.76 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 3 (98.08 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 4 (321.6 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 5 (204.57 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 6 (105.08 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 7 (111.04 kB)
Poskytnutí informace - UMF-2595/2022 - PŘÍLOHA 8 (119.05 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-1980/2022 ze dne 20. 9. 2022 (202 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-1980/2022 - PŘÍLOHA 1 (244.3 kB) 

Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 ze dne 7. 3. 2022 (183.34 kB) 
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 1 (13.06 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 2 (5.35 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 3 (11.7 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 4 (19.37 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 5 (4.95 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 6 (398.79 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 7 (590.95 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 8 (428.88 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 9 (932.79 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 10 (698.82 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 11 (4.33 MB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 12 (342.08 kB)
Poskytnutí informace - UMF-0490/2022 - PŘÍLOHA 13 (25.16 MB)

Rok 2021

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Znak městyse Frymburk

znak

Frymburský zpravodaj

zpravodaj

GObec mapy

gobec mapy banner