Městys Frymburk
MěstysFrymburk

Upozornění správce místních poplatků

Informace k místním poplatkům.

 Upozornění správce místních poplatků

Úřad městyse Frymburk, jako správce místních poplatků za komunální odpad, psy a místní poplatky z pobytu, jenž je příslušný k jejich vyměření, vybírání a případnému vymáhání, touto cestou upozorňuje na úhrady místních poplatků.

Odpady

Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, za rok 2020, byla podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 1/2019, stanovena do 30.6.2020.

K tomuto poplatku sdělujeme, že s účinností od 1.1.2020 došlo ke změně výše sazby poplatku na částku ve výši 1.000,-Kč, pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Psi

Splatnost místního poplatku za psy, za rok 2020, byla podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 3/2019, stanovena do 31.3.2020.

K tomuto poplatku sdělujeme, že s účinností od 1.1.2020 došlo ke změně, kdy sazba poplatku za kalendářní rok je za jednoho psa částka ve výši 200,-Kč, dále za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je poplatek ve výši 300,-Kč, dále za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je poplatek ve výši 100,-Kč a dále za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, je poplatek ve výši 150,-Kč.

Ubytovací poplatek

Splatnost místního poplatku z pobytu podle obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 2/2019, byl stanoven tak, že plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí.

K tomuto poplatku sdělujeme, že plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu a ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů, kdy předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, kdy poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená a plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt a zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska, přičemž plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Další informace

Obecně závazné vyhlášky týkající se všech shora uvedených místních poplatků nabyly účinnosti dnem 1.1.2020 a jsou k dispozici v plném znění, včetně osvobození a úlev, na internetových stránkách městyse Frymburk: www.frymburk.info, v sekci radnice - obecně závazné vyhlášky.

S platností zákona upravujícího správu daní a poplatků, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zároveň není povinností zasílat poštovní poukázky k uhrazení místních poplatků, a tyto již nebudou z důvodu ekonomičnosti zasílány.

Žádáme proto všechny poplatníky, kteří dosud neuhradili místní poplatky za rok 2020 i předešlé roky, aby tak učinili, neboť správce poplatku může za řádně neuhrazené poplatky tyto navýšit až na trojnásobek a tyto následně vymáhat.

 

Poplatky lze uhradit bankovním převodem na účet městyse Frymburk číslo 1822241/0100 nebo v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Frymburk ve dnech pondělí, středa v době 7:30-11:30 hodin, 12:00-17:00 hodin, v pátek od 7:30-11:30 hodin, a úterý, středa, po telefonické domluvě na tel. čísle 380 735 114, GSM: 725 585 716 (V. Beran) nebo 380 735 074 – pokladna (M. Šuníková).

Informace k platbám převodem na bankovní účet

Typ platby

Specifický symbol

Variabilní symbol

Poplatek ze psů

1341

*

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (platnost do 31.12.2019)

2113

*

Poplatek z ubytovací kapacity (platnost do 31.12.2019)

2128

*

Poplatek za pobyt (platnost od 1.1.2020)

1342

*

Poplatek za komunální odpad

1337

*

 

*Variabilní symbol zjistí poplatník přímým dotazem na úřadě městyse

Václav Beran
správce místních poplatků

  

Datum vložení: 21. 7. 2020 13:00
Datum poslední aktualizace: 21. 7. 2020 13:31
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znak městyse Frymburk

znak

Frymburský zpravodaj

zpravodaj

GObec mapy

gobec mapy banner