Městys Frymburk
MěstysFrymburk

UPOZORNĚNÍ-MÍSTNÍ POPLATKY

Splatnost a sazby místních poplatků v roce 2021.

Upozornění správce místních poplatků

Úřad městyse Frymburk upozorňuje na splatnost a sazby místních poplatků, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (odpady), dále za psy, dále z pobytu, vše na rok 2021.

Odpady
Splatnost místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, na rok 2021, je stanovena do 30. 6. 2021, na základě obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 1/2019.

K tomuto místnímu poplatku sdělujeme, že výše sazby je ve výši 1.000,-Kč, pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, přičemž úleva od poplatku se poskytuje fyzické osobě uvedené v článku 2, odst. 1, písm. a) ve výši 60%, tedy fyzické osobě přihlášené v obci.

Psi
Splatnost místního poplatku za psy, na rok 2021, je stanovena do 31. 3. 2021, na základě obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 3/2019.

K tomuto místnímu poplatku sdělujeme, že za držení jednoho psa je výše sazby 200,-Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele je výše sazby 300,-Kč. Za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, je výše sazby 100,-Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, je výše sazby 150,-Kč.

Poplatek z pobytu
Splatnost místního poplatku z pobytu, na rok 2021, je stanovena na základě obecně závazné vyhlášky městyse Frymburk číslo 2/2019.

K tomuto poplatku sdělujeme, že plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu a ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů, kdy předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, kdy poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená a plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku nejpozději do 15 dne měsíce následujícího po ukončení kalendářního čtvrtletí (do 15. 4., do 15. 7., do 15. 10., do 15. 1.).

Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt a zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska, přičemž plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

Další informace
Obecně závazné vyhlášky všech místních poplatků jsou k dispozici v plném znění, včetně osvobození a úlev, na internetových stránkách městyse Frymburk: www.frymburk.info, v sekci radnice, obecně závazné vyhlášky.

Místní poplatky lze uhradit v hotovosti na pokladně Úřadu městyse Frymburk, bankovním převodem na bankovní účet městyse Frymburk číslo: 1822241/0100, s identickým variabiním číslem každého poplatníka. Při úhradě místních poplatků lze využít platebního terminálu umístěného v pokladně.

Variabilní symbol každého poplatníka sdělíme přímým dotazem na úřadu městyse, tel: 386 321 279 (V. Beran), nebo 380 735 074 – pokladna (M. Šuníková).

Místní poplatky lze uhradit bankovním převodem i s obecným variabilním číslem:

  • poplatek za komunální odpad: variabilní symbol 1337
  • poplatek za psy: variabilní symbol 1341
  • poplatek z pobytu: variabilní symbol 1342

Do popisu pro příjemce uvádějte a identifikujte poplatníka: příjmení, místo a číslo nemovitosti.

Poplatníci, kteří mají vlastní nádobu na odpad a místní poplatek uhradí bankovním převodem, tak samolepící známku, na rok 2021, si musí osobně vyzvednout v pokladně úřadu městyse a známku umístit viditelně na nádobu.

 

Václav Beran
správce místních poplatků

Datum vložení: 22. 2. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 2. 2021 13:18
Autor:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Znak městyse Frymburk

znak

Frymburský zpravodaj

zpravodaj

GObec mapy

gobec mapy banner